|| Administrative Setup ||


(A) Secretary Tourism

Mr. Nitin Kumar Yadav, IAS

(B) Director Tourism

Ms. Hargunjit Kaur, IAS

(C) Account Officer

Sh. Rajnish Malhi

(D) Manager (Event & PR)

Mr. Hitesh Bhardwaj